Happy Birthday Alice Shill!

Alice Shill celebrates her 102nd birthday at a nursing home in Hailsham.