Nikita
|73 episodes

Percy threatens to kill Nikita's mentor.

Nikita

Guidance Icon

Contains some violent scenes & mild language Turn on Parental controls

14. Rogue - Percy threatens to kill Nikita's mentor.

More info

Series 2